તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1જી.પી.એફ. / સી.પી.એફ. પરિપત્રો અને ઠરાવો05-01-2018નાણા વિભાગસામાન્ય ભવિષ્યનિધિ ઉપર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭થી અન્ય હુકમો કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ૭.૮% લેખે યાજના દર નક્કી કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
2ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ - પરિપત્રો - ઠરાવો04-01-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત ડાઉનલોડવાચવા માટે
3" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો01-01-2018પ્રશ્નોતરીઆચાર્યની ભરતીમાં વિનિયમ ૨૦(૧)ની સ્પષ્ટતાડાઉનલોડવાચવા માટે
4વર્ધિત પેન્શન યોજના - પરિપત્રો - ઠરાવો01-01-2018CPFCPF ફોર્મ ભરવા માટેની સૂચનાઓડાઉનલોડવાચવા માટે
5ગુજરાત માધ્ય. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડ14-11-2017ગુ.મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમા. અને ઉમા. અભ્યાસક્રમમા NCERTના પાઠ્યપુસ્તકોનો અમલ કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
6" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો25-10-2017શિક્ષણ વિભાગરજિસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્ય (પસંદગી માટેની કાર્યરીતિ) નિયમો, ૨૦૧૭ના તારીખ ૨૫.૭.૨૦૧૭ના જાહેરનામાની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
7ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ - પરિપત્રો - ઠરાવો25-10-2017શિક્ષણ વિભાગસરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના મદદનીશ શિક્ષકોને દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
8વર્ધિત પેન્શન યોજના - પરિપત્રો - ઠરાવો24-10-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળના કર્મચારી/અધિકારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટીનો લાભ આપવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
9અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો23-10-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
10ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ - પરિપત્રો - ઠરાવો18-10-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગારધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત ડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »