તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો10-07-2018સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલિયાસાતમા પગાર પંચ મુજબ પગાર બાંધણી
ડાઉનલોડવાચવા માટે
2રજા અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો10-07-2018ગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેવાગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો-૨૦૦૨ તથા વખત ઠરાવોનુસારની જોગવાઈઓ
ડાઉનલોડવાચવા માટે
3અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો06-07-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
4સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો03-07-2018નાણા વિભાગસાતમાં પગારપંચના અમલ સંદર્ભે સર્વે કર્મચારીઓની ઓનલાઈન પગાર બાંધણીની ઓન-લાઈન ચકાસણી (Verification) કરવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
5અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો03-07-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
6તબીબી સારવાર અંગે જોગવાયો અને માર્ગદર્શન -પરિપત્રો અને ઠરાવો29-06-2018કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને શિક્ષણમુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત વધારેલ વ્યાપને અમલી કરવાની માર્ગદર્શન સૂચિકા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
7ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ - પરિપત્રો - ઠરાવો28-06-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની પાંચ વર્ષની સેવા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ માટે ગણવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
8વર્ધિત પેન્શન યોજના - પરિપત્રો - ઠરાવો25-06-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ ખાતેદાર કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ અંશત: ઉપાડ કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ પ્રસિદ્ધ કરવા
ડાઉનલોડવાચવા માટે
9અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો19-06-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિડીયો કોન્ફરન્સ રાખવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
10સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો07-06-2018નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમા પગારપંચની ભલામણોને અનુલક્ષીને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થા, તફાવતની રકમની ચુકવણી અને પગાર વિસંગતતા વિગેરે બાબતોની વિચારણા કરવા મંત્રીમંડળની પેટા સમિતિની પુન:રચના કરવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »