તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો29-08-2017ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરીવહીવટી લેખન પરિપાટી
ડાઉનલોડવાચવા માટે
2જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો28-08-2017જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રીની કચેરીશાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીનું નામ/અટક/પિતાનું નામ/જ્ઞાતિ/જન્મ તારીખ/જન્મ સ્થળ સુધારવા અંગેની દરખાસ્ત મોકલવા અંગેની સૂચનાઓ
ડાઉનલોડવાચવા માટે
3સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો16-08-2017શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
4સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો16-08-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
5જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો11-08-2017શિક્ષણ વિભાગબિનતાલીમી શિક્ષકોએ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધીમાં તાલીમ મેળવી લેવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
6જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો11-08-2017શિક્ષણ વિભાગબિનતાલીમી શિક્ષકો બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
7સહાયક ભરતિ - પરિપત્રો ઠરાવો09-08-2017શિક્ષણ વિભાગનાણા વિભાગના તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાંક ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-૨/ઝ.૧ થી ફિક્સ પગારમાં કરેલ પગાર વધારો રાજ્યની જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકના ફિક્સ પગારના વિદ્યાસહાયકોને લાગુ પાડવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
8રજા અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો05-08-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની માન્ય અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતી સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિની રજાનો લાભ આપવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
9સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો31-07-2017નાણા વિભાગતારીખ: ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ પહેલા નિવૃત થયેલા કર્મચારી/અધિકારીઓના કામચલાઉ પેન્શનમાં સાતમાં પગારપંચ મુજબ સુધારો કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
10છઠ્ઠા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો26-07-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સીધી ભરતીથી નિમણુંક થયેલ ચિત્ર શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પે નો લાભ આપવા બાબત ડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »