તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો08-05-2018ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડમાધ્યમિક શાળાઓ દ્વારા નિયમિત ઉમેદવારોને એકસ્ટર્નલ કરવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
2કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરિક્ષા - પરિપત્રો - ઠરાવો05-05-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષામાથી મુક્તિ આપવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
3રહેમરાહ રોકડ સહાય - પરિપત્રો - ઠરાવો04-05-2018શિક્ષણ વિભાગરહેમરાહે નોકરીના વિકલ્પે ઉચ્ચક રોકડ સહાય યોજના રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને લાગુ પાડવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
4સેવાપોથી / પેન્શન - પરિપત્રો - ઠરાવો01-05-2018નાણા વિભાગનાણા વિભાગના તા.૦૧/૧૧/૨૦૦૦ના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
5વર્ધિત પેન્શન યોજના - પરિપત્રો - ઠરાવો24-04-2018નેશનલ પેન્શન સ્કીમUnder Regulations 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulations, 2015
ડાઉનલોડવાચવા માટે
6રજા અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો24-04-2018નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, ભાવનગરવિવિધ પ્રકારની રજા મંજૂરી અંગે
ડાઉનલોડવાચવા માટે
7જી.પી.એફ. / સી.પી.એફ. પરિપત્રો અને ઠરાવો20-04-2018નાણા સરકારજાહેરનામું ક્રમાંક: (જી.એન.-૪૮) જીપીએફ -૧૦૨૦૧૬ -૧૮૭-ઝ
ડાઉનલોડવાચવા માટે
8જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો19-04-2018નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે સામાન્ય ભવિષ્યનિધિના આખરી ચૂકવણું કરવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
9સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો16-04-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓના કર્મચારીઓના સાતમા પગારપંચ મુજબ ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરી પગાર ચકાસણી એકમ (પી.વી.યુ.) ગાંધીનગરને કેસો મોકલવા બાબત
ડાઉનલોડવાચવા માટે
10તબીબી સારવાર અંગે જોગવાયો અને માર્ગદર્શન -પરિપત્રો અને ઠરાવો11-04-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતબીબી સારવારના બિલ બનાવવા માટેના ચેકલીસ્ટડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »