અમારો સંપર્ક

જે. એમ. માંગરોલિયા

શ્રી ડી. એન. કંટેસરીયા હાઇસ્કૂલ – તણસવા, તાલુકો – ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ, પીનકોડ-360490.

“વૃંદાવન” , જવાહર સોસાયટી શેરી નં.૩, ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ, પીનકોડ – 360490.

+91 94269 96369,+91 92274 96369

mangroliyajm@gmail.com

Contact Form