અમારા વિશે

જયંતિલાલ મોહનભાઈ માંગરોલીયા

આચાર્યશ્રી, શ્રી ડી.એન .કંટેસરીયા હાઇસ્કૂલ – તણસવા,
તાલુકો– ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ, પીનકોડ-૩૬૦૪૯૦.

મહામંત્રી-ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ.

અંગત માહિતી  • જયંતિલાલ મોહનભાઈ માંગરોલીયા
  • 11-07-1960
  • શ્રી ડી. એન. કંટેસરીયા હાઇસ્કૂલ – તણસવા, તાલુકો – ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ, પીનકોડ-360490.
  • “વૃંદાવન” , જવાહર સોસાયટી શેરી નં.૩, ઉપલેટા, જિલ્લો – રાજકોટ, પીનકોડ – 360490
  • સ્કૂલ- (02826)281150. ઘર-(02826)220105 મોબાઈલ-9426996369,9227496369
  • 31-10-2018

શૈક્ષણિક લાયકાતક્ર્મ લાયકાત યુનિવર્સીટી વર્ષ
1 B.Sc. ગુજરાત યુનિવર્સીટી. 1981
2 B.Ed. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી. 1983

અનુભવક્ર્મ તારીખ હોદો શાળા
1 08-08-1983 મ.શિ. શ્રી ડી.એન.કે.હાઈ.તણસવા
2 18-09-1992 આચાર્ય શ્રી ડી.એન.કે.હાઈ.તણસવા

સંગઠનક્ષેત્રે યોગદાનક્ર્મ હોદો સંસ્થા સમય ગાળો
1 અન્વેષક રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ 1995-1996
2 સંગઠનમંત્રી રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ 1997-1998
3 ખજાનચી રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ 1999-2004
4 મંત્રી રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ 2005-2007
5 કરોબરીસભ્ય રાજ્ય આચાર્ય સંઘ 2005-2013
6 સંસદસભ્ય રાજ્ય આચાર્ય સંઘ 2005-2013
7 પ્રમુખ રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ 2008-2014

વિશિષ્ટ યોગદાનક્ર્મ હોદો સંસ્થા સમય ગાળો
1 સભ્ય આચારસંહિતા અમલીકરણ સમિતિ – ગુ.મા.શિ.બોર્ડ, ગાંઘીનગર 2005-2007
2 સેનેટસભ્ય સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી – રાજકોટ. 2008-2012
3 મંત્રી ઉપલેટા તાલુકા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારી શરાફી સહકારી મંડળી – ઉપલેટા. 1991-2005
4 પ્રમુખ ઉપલેટા તાલુકા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારી શરાફી સહકારી મંડળી – ઉપલેટા. 2006 થી .........
5 K.R.P. કર્મયોગી તાલીમ – વહીવટી 2004
6 R.P. આચાર્ય કર્મયોગી તાલીમ 2002
7 પુર્વપ્રમુખ/ટ્રસ્ટી ભારત વિકાસ પરિષદ – ઉપલેટા શાખા 2008 થી .......
8 માર્ગદર્શક ભારદ્રાજ શાળા વિકાસ સંકુલ – ઉપલેટા 2008 થી .......gujarat_1380863708 gujarat_1380863709 gujarat_1380863717 gujarat_1380863725 gujarat_1380863742 gujarat_1380863750 gujarat_1380863771 gujarat_1380863807 gujarat_1380863819 gujarat_1380863830 gujarat_1380863839 gujarat_1380863851 gujarat_1380863866 gujarat_1380863875 gujarat_1380863906 gujarat_1380863943 gujarat_1380864057 gujarat_1380864066 gujarat_1380864074 gujarat_1380864082 gujarat_1380864091 gujarat_1411129921 gujarat_1411129935 gujarat_1411129943 gujarat_1411129954 gujarat_1411129971 gujarat_1411129974 gujarat_1411129993 gujarat_1411130002